Lantos Ferenc

Interdiszciplinaritás a mûvészeti nevelésben

(a Kepes Társaságban tartott két diavetítéses elôadásom elvi vázlata)


Napjainkban egyre többet vitatott kérdés, hogy mit lehet kezdeni a mûvészeti neveléssel, általában a mûvészetekkel akkor, amikor egyrészt a természettudományok, másrészt a technikai és elektronikai területek korszakát éljük. Szükség van-e egyáltalában mûvészetre ma, ill. történt-e ezen a területen valamilyen funkcióváltás, amit a mûvészeti nevelés még nem vett tudomásul, vagy nem vesz tudomásul. Véletlen-e az, hogy ezek a területek az oktatási rendszer perifériájára szorultak és - gyakorlatilag - a legtöbb esetben szinte csak, mint kötelezô iskolai "pótcselekvés" jönnek számításba.
Vagy lehetséges, hogy manapság a mûvészetre és a mûvészeti nevelésre csak a mûvészeknek, a mûvészet- és zenetörténészeknek, a rajz- és zenetanároknak és a sznoboknak lenne szüksége?

Az egyik oldalon hangoztatjuk a hagyományokat, a másik oldalon a naprakész korszerûséget, de - tisztelet a kivételeknek - általában rosszul nyulunk mindkét problémához. Egyrészt, ahogy már Gorkij is mondta,
"a hagyományt ugródeszkának és nem heverônek kell tekinteni", (pedig milyen sokan hevernek a hagyományon), másrészt a korszerûség nem azonos a mániákus újszerûség keresésével, a "magánmitológiákkal", vagy az ilyen-olyan divatokhoz való igazodással, miközben éppen önmagunkat és aktualitásunkat veszítjük el.
Véleményem szerint a mûvészet ott kezdôdik, hogy a mindenkor adott körülmények között idôben felismerjük-e, hogyan tudunk mûvészeti eszközökkel - mint sajátos kommunikációs eszközzel - kellô színvonalon, hatékonyak lenni. Nincs értelme, hogy avval áltassuk és mentsük fel magunkat a felelôsség alól, hogy a mai kor nem kedvez a mûvészeteknek. Ez nagyon kényelmes álláspont lenne.
Gyakorlatilag nap mint nap becsapjuk magunkat, elhisszük saját hazugságainkat, jónak hisszük a rosszat és ostobaságnak a jót, és eközben önelégülten ülünk szánalmas babérainkon. Kreativitásnak mondjuk a manipulációt, célnak a csakis önös érdekeket, a mindenáron való egyéni érvényesülést, a mások tollával való dicsekvést. (Mindezekben sajnos a médiák sem ártatlanok.)

A mûvészeti nevelés (ál?)harcosainak nagy része természetesen érzi ebben a légüres térben a mellôzés veszélyét, ezért egyre hevesebben bizonygatják (fôleg szavakkal), hogy milyen fontos ez a terület, és egyre agresszívebben tolódnak el egy "belterjes szakmaiság" irányába - éppen a természetes kommunikáció rovására. Ennek aztán az a következménye, hogy egyre jobban eltávolodnak az emberi élettôl és egyre jobban perifériára szorítják önmagukat.

Mi lehet az oka vagy kik lehetnek az okai ennek az áldatlan torzulásnak?
A mûvészeti "szakmán kívüliek" és a hivatalnokok, vagyis akik nem értenek ehhez a területhez és ezért nem is ismerik fel a jelentôségét?
Valóban ôk-e a hibásak!? -
Vagy a szakmabeliek, akik nem tudják saját szakterületük képzési rendszerét fontossá, MÁSOK SZÁMÁRA IS (!) fontossá tenni...fôleg a közismereti oktatásban. Mert megszokták már, hogy a rajz vagy az ének nem igazán lényeges, hiszen csak készségtárgyak, és elfogadva ezt a "tényt", inkább sopánkodnak vagy arisztokratikus gôggel beletörôdnek…
(Megjegyzendô, hogy egyrészt minden iskolai tantárgy készségtárgy IS, másrészt viszont a mûvészeti tárgyaknak is éppúgy van "nem készség" oldala, mint bármilyen másik "fontos" tantárgynak. A készségtárgy "bélyeget" feltehetôen azért kapták a mûvészeti tantárgyak, mert eleve beszûkültek, és valóban "csak készség szinten" történik a tanításuk. Vagyis "mi magunk" degradáltuk készségtárggyá  saját tantárgyunkat.)

A rajztanárok és énektanárok többsége érzi is, hogy valami nagyon nincs rendben, és valami alapvetô tekintélyvesztés lengi körül ezt a területet. Ennek megszûntetése érdekében már évek (évtizedek) óta folynak is különbözô kísérletek, amelyek azonban inkább divatból (és kísérleti pénzekért), mint az alapvetô bajok felismerésének szükségességébôl jöttek létre.
Ezek - jellegükbôl adódóan - a legjobb esetben is, csak tüneti kezelésekhez vezettek eddig, vagyis csak fájdalomcsillapítók voltak, amelyek után a betegség - ha látszatra nem is fáj annyira - ugyanúgy megmaradt.

Pedig GYÓGYSZERRE lenne szükség!  Amelyik, ha azonnal nem is csillapítja a fájdalmat, sôt esetenként átmenetileg fokozza is, de GYÓGYÍT, és képes megszüntetni ezt a kóros állapotot, új lendületet és perspektívát adva a mûvészeti nevelés egész területe számára.

A mûvészetpedagógiának tehát az lenne a dolga, hogy - érzékelve a jogos perifériára kerülés tényét - ne akarja mindenféle (ál)kifogással megkerülni a problémát, másokra hárítani a felelôsséget, és struccpolitika helyett a valódi okokra kellene odafigyelni. Vállalni kellene a mûvészeti nevelésnek a talpára állítását, mert a fejetetején nem érzi jól magát - a fájdalomcsillapítók ellenére sem.
Persze lehet, hogy ez sok gondot okoz, sok nehéz problémát vet fel, és egy sor, már megrozsdásodott beidegzôdésnek és rosszul értelmezett "szakmai tisztességnek" (szakmai dogmának)  a feladását jelentené.
De ha félúton mindig megállunk, minden igyekezetünk visszájára fordul. És a végén valóban elhisszük, hogy nem lehet segíteni ezen az állapoton.

Ideig-óráig jól használható kifogás volt, hogy a mûvészet (és a mûvészeti nevelés is) valami egészen más, nem lehet összehasonlítani más tantárgyakkal, nem lehet várni tôle semmiféle kézzel foghatót, de mint érzelmi nevelés…stb… stb.
És mostanában jó kibúvó a "világjelenségre" való hivatkozás is… mit tehetünk hát ellene?

Pedig kellene és lehetne is! –
Egy „fecske” ugyan nem csinál nyarat, de több „fecske” már kiprovokálhatja, ha akadnak néhányan, akik mernek vállalkozni arra, hogy a "pocsolyának" nem csak a felszínét kavargatják, hanem belekotornak az aljába is, és amit ott tapasztalnak, annak vállalják a következményeit is.
Meggyôzôdésem, hogy (a sok negatívum mellett) több olyan „szellemi erôfeszítés” van az országban, amelyekkel ha létrejönne a "kézfogás", történne is valami elôrelépés…

Így jött létre például mûvészeti szabadiskolánk is Pécsett, 1985-ben, vagyis nem a rendszerváltás által "védett" körülmények között. Mai teljes neve: Apáczai Nevelési Központ Martyn Ferenc Mûvészeti Szabadiskola, zenei és vizuális tagozattal.

Az iskola elôzményét képezte (még 1968-ban) APAGYI MÁRIÁVAL  elkezdett közös (zenei és vizuális kapcsolatokra épülô) mûvészetpedagógiai kísérletünk, mely azóta már természetesen a "kísérleti" stádiumon túljutott.
Ennek ellenére továbbra is fenntartottuk azt a rugalmas állapotot, mely folyamatosan fejleszthetô, szélesíthetô és nyitottan képes reagálni az újabb és újabb kihívásokra.

Napjainkra tehát már (30 éves tapasztalattal!) sok mindenen túljutottunk, így "letisztult" alapállásunk nagyon röviden a következô:
1. Célnak nem a mûvészetet és nem is a mûveket tekintjük (ez bármilyen
megbotránkoztatóan hangzik is), hanem az emberMÛVET.
A mûvészetet tehát mindenképpen az embert szolgáló (de nem kiszolgáló!) eszköznek tartjuk. Éppen ez adja meg a súlyát és felelôsségét.  EZÉRT nem mindegy, hogy mit, mikor, hogyan és kinek tanítunk, és ezért nem mindegy, hogy ez milyen mûveken keresztül történik.
2. Meggyôzôdésünk, hogy a mûvészeti nevelés csak akkor lehet(lesz)
igazán fontos, ha nem önmagában akarjuk fejleszteni, hanem a különbözô
szakterületekkel való kapcsolatában, vagyis megkeressük azokat az
interdiszciplináris csomópontokat, melyeknek a birtokában más és nagyobb rálátású összefüggésben kezeljük a saját szakterületünket.
Így valósulhat csak meg az az "organikus integráció", mely
"a gyökerek" környékén tartalmilag (és nem pusztán szervezeti alapon)
hozza felszínre a kapcsolatokat.
3. Be kell látnunk - akár tetszik akár nem -, hogy addig nem lesz igazán
fontos se a mûvészet, se a mûvészetpedagógia, amíg csak mi magunk
hangsúlyozzuk a fontosságát. Fontos akkor lesz, ha a "szelet-ember" helyett a Moholy-Nagy László-i  "teljes ember" nevelését valósítjuk meg, a "lilagôzôs" mûvészkedés helyett. - Ha a többi szakterület is hasznosítani tudja majd azokat a szellemi, gondolkodásbeli és szemléleti alapokat, melyeket éppen a mûvészeti nevelés fejlesztett ki.
4. A fentiekbôl következik, hogy szabadiskolánk két tagozata, a vizuális
és a zenei, nem egymástól függetlenül mûködik, hanem azokra a közös
alapokra épül, melyek mindkettôben meghatározók. (Ezekrôl egyébként kiderült, természettudósokkal kialakult kapcsolataink során, hogy más területekre is érvényesek.)  Ezek a közös alapok, nagyon általánosan és leegyszerûsítve: az elemek rendszere, a szerkezeti elvek rendszere és a funkciók rendszere.
5. A fenti szempontokat érvényesnek tartjuk az ún. közismereti
mûvészeti képzésre és a szakmára felkészítô képzésre egyaránt.
Mindkettônek ugyanaz az alapja, de a közismereti képzés esetében tisztázni kell, hogy a mûvészeti szakmáknak melyek azok az alapjai, amelyek minden ember számára szükségesek és amelyeket elvárhatóan el is tudnak sajátítani (ezt se a központi, se az egyéb tantervek nem  tisztázzák). A szakmára felkészítô képzésnek - ugyanezen alapokra építve - sokkal mélyebb, szélesebb skálájú és sajátosabb ismereteket kell nyújtania.
6. Mindkét képzési szinten párhuzamosan van jelen a rögtönzés, mint
adott pillanatban történô gyors reagálás, a komponálás, mint a
rögtönzést kiegészítô, rendezô, "csiszoló" tevékenység és az interpretáció, amely egyetemesen vonatkozik minden megvalósításra, megszólaltatásra és megjelenítésre.

NYELVET tanítunk tehát, a nyelv önálló alkalmazását, és nem már meglévô mûvészeti megoldások ilyen-olyan ismétléseit!
Vagyis nem elôre meghatározott, "elvárt" eredményekhez akarunk eljutni (mint a tantervi követelmények, még ha az "átjárhatóság" érdekében történik is ez), hanem mindenkitôl a személyes hitellel létrehozott maximum teljesítményt várjuk, ill. ezt segítjük kibontakozni, ami elôre nem kiszámítható, különbözô - sokszor meglepetésszerû - eredményekhez vezet.

Táblázat formájában összefoglaltuk azt a folyamatot, mely szabadiskolánkban ma már mindennapi mûvészetpedagógiai gyakorlat. Tehát megvalósítható (!), és mérhetôk is az eredmények. Ezért átgondolásra javasoljuk minden mûvészetpedagógiáért felelôs embernek.