Balázs József Róbertnek az építészethez kapcsolódó fontosabb, 
valamint  egyes  magán- és közgyûjteményekben lévô munkáinak  ismertetése

(utóbiak csillaggal * jelzettek)


1963       Lágymányosi táj.  Olajfestmény, 50x70 cm, Budapest Történeti Múzeum. *
              A kép szürkékben tartott tónusaival, a még rendetlen táj fényeivel ad számot a  városrészrôl.

1965       Brooklyn Bridge , linóleummetszet 40x50 cm , Collection Kennedy Galleries, Newyork City. *
              A neves Galéria tagjai közé vette, amit az akkori világpolitikai helyzet miatt a tengerentúlról nem
              lehetett gyümölcsöztetni. A Brooklyn-híd metszet a gyûjteményükbe került, egyik nyomata késôbb
              a III. Grafikai Biennálén került bemutatásra.

1966       Vitorlások, velencei üvegmozaik, 36 m2 , társasház uszodája,  New York City USA
              Egy új társasház uszodájába, nap-motívum köré koncentrikus körökbe rendezett 2x2 cm-es ve-
              lencei üvegmozaik burkoló szemekbôl készült kompozíció. A megrendelô kívánsága szerint sem
              absztrakt, sem illuzionista nem lett a mû. Így született meg az inkább Balatont, mint tengert meg-
              jelenítô mozaik. Hullámok, halak, tengeri csillagok és vitorlások idézik fel a szabad teret
              Papírragasztós fejjel-lefelé módon készült a munka  mûtermi része, amit aztán olasz  burkolómeste-
              rek építettek be a helyszínen a mûvész  felügyelete alatt.

1966       Csendélet, márvány-mûkô mozaik  8 m2 , Kisterenye, Gimnázium.
              Az iskola szertári folyosójának végfalán tardosi vörös márvány háttérben asztal laboratóriumi
              mûszerekkel, kancsó és gyümölcsös tál, halas csendélet. Az elemek az egyiptomi mûvészetbôl
              eredô „legnagyobb felületek elve” szerint jelennek meg, helyenként mûkô-változatokkal. .

1967      Árvíztábla, márvány és üvegmozaik, 40x50 cm.  Budapest, Római part.
             A tábla az 1965-ös árvíz szintjét jelzi, kék alapon vörös vonallal.  A kompozíció súlypontja annak
             a betûi, melyek a mozaikban az antiqua stílusból alkalmazható formában jelennek meg.

1967      Állami címer, velencei üvegmozaik, 1 m2 , I. ker. Mûvelôdési Ház, Budapest.
             A minta adott volt, az üvegfelület változatossága és vidámsága kívánja feledtetni a súlyos jelképet.

1968      Madarak, üvegmozaik, 3 m2, Vadászkert Étterem, Budapest.
             Velencei  vegyes üveganyag.  Zöld környezet vesz körül halakat és növényeket, a felület többi
             részén  madarak jelennek meg.

1968      Oszlopburkolat, mettlachi-üvegmozaik, 12 m2,  Színház, nézôtér, Szentes.
             2 x 2 cm-es mettlachi anyagból, melyet helyenként üvegkockák élénkítenek.
             Két oszlopon  függôleges erôvonalak élnek.

1968     onzások  márvány-kerámia mozaik, 1.8 m2 Beton és Vasbetonipari Mûvek üdülôje, Budapest
            Egy, már a falon lévô kerámiakorongot kellett kiegészíteni. Tört márványból erôvonalak kötik össze
            a régi nagyobb (kerámia) és az újabb (márvány) körformát, mintegy az égitestek vonzását  érzékel-
            tetve.  Az érdes márványfelület tompa színnel él, a súrolt világítás játszik az anyaggal.

1968     A kiskakas gyémánt félkrajcárja, márványmozaik 16.5 m2 , Mecseki Szénbányák Üdülôje,
            Fonyód-Alsóbélatelep. A  kompozíció a   pénzecske  történetét  láttatja az ismert népmesében.
            Hármas és hetes elemek  szerepelnek:  három pénz,  hét  ember,  hétszer a kiskakas,  hold-nap
            együtt, délszláv  népviselet  (utalás a pécsi kapcsolatra ) , török császár és harcosok. A kompo-
            zíció  játékos,  egyúttal szigorú szerkezetû. A történet balról indul el, jobbra halad végig a felü-
            leten, míg  végül gyôz az igazság , a gazdaasszony visszakapja a krajcárt, immár megháromszo-
            rozva azt. (a megjelenítés miatti átköltés)
 
1968      Régi ház, olajfestmény 50 x 70 cm, Mûvelôdési Minisztérium, Budapest. *

1969      Puskin arckép,  márványmozaik, 60 x 80 cm,  Mecseki „Puskin” Mûvelôdési Ház
             A kevés mozaik portré-lehetôségek egyike volt.

1970      A Szegedi Fehér-tó világa,  márványmozaik 24 m2 Szeged, Royal Szálló étterme.
             A szálló újjáépítésekor támadt díszítô igény. A Szegedi Fehér-tó területének élôvilága. Madarak,
             halak, növények, melyek ezen a természetvédelmi területen találhatók.  A  természeti elemek - a
             mûfajtól követelt dekoratív módon -  fénnyel  és mozgással szövôdnek össze a kövek ritmusával.

1971      A repülés története, üvegablak-mozaik sorozat, 24 m2 Hotel Aero, Budapest.
             A szálló házgyári elemekbôl, igénytelen környezetben épült, indokolt volt, hogy a lépcsôház
             és a folyosóvégi ablakok színes üvegei feledtessék a kinti szegényes városképet.
             A témakör megegyezett a szálló nevével. Mivel az ablakokat idônként nyitni kellett, hagyományos
             ólomfoglalatú üvegdíszítmény nem jöhetett számításba, ezért egy akkor nálunk még új, ragasztott
             eljárás kínálkozott.  Ennél  az  alapüvegre  a színes üvegek mûgyantába vannak ágyazva, tónusok
             beégetése nélkül. A stílus a mozaikhoz áll közel, azzal a különbséggel, hogy a felület nem a vissza-
             vert, hanem az erôteljes közvetlen fényt sugározza szét.

1971      Firenzei ékítmények, márványmozaik-sorozat, Old Firenze Bár, Budapest.
             Tizenhárom  70x70 cm négyzetes, illetve 90 cm átmérôjû kerek tábla. Egy megközelítôleg négyzet
             alakú udvaron XIV. szd.-beli firenzei céhjelvények és címerjellegû épületdíszítések feldolgozása ,
             a falra egymás mellé építve.  Az eredetileg egyszínû kôdombormûvek síkjai egy-egy márványszínre
             váltattak át. A megjelenítés idézi a klasszikus római mozaikokat, ami a díszítmények renaissance
             eredetével alkot összhangot, és az átriumos udvaron firenzei hangulatot teremt.

1972      Fríz, márványmozaik-sorozat, 12 m2 Gyöngyös, Mátra Szálló Tizenegy, 70 cm átmérôjû
             négyzetes és kerek tábla, középen Gyöngyös város történelmi címerével.
              Négy északmagyarországi vár a kerek táblákon, a többi díszítmény a gyöngyös-pásztói  népmûvé-
              szeti  elemek felhasználásával fogant. Cserépkancsókon, tálakon, tányérokon és ruhákon található
              díszítések kerültek sarkukra állított négyzetes felületekre. Ezek, váltakozva a várábrázolásokkal, a
              tôlük szokatlan anyagban is megtartották eredetiségüket. A díszítmények híven a város szelleméhez
              eredeti hangulatot adtak a szálló éttermének, hivatva voltak megôrizni a kihaló népi formakincset.
 
1972      Budapest márványmozaik, 25 m2 , Hotel Benczúr, Budapest.
             Az étterem fôfalán a Fôváros jelenik meg. A kép felsô részén a budai, alul a pesti terület, középen a
             Duna vonalával, a hidakkal, a fôbb épületekkel. A függôleges és vízszintes alkotta derékszögekbe
             450  és 600  fokos egyenesek metszôdnek. Az épületek jellegzetességei egyszerûsített formákkal je-
             lennek  meg.  Az országház tömege népmûvészeti mintára emlékeztet, a Parlament egyik fekete már-
             ványából    -mintegy a sors sugallatára-  fehér galambfigura tûnik elô.  A kövek mintázata és
             fúgarendszere feloldja és összeköti a Duna vonalában elválasztott két városrészt.

1978      Embléma, gránitmozaik, 4 m2, Élelmiszeripari Gépgyár, Budapest
             Meglévô gyári védjegy a homlokzaton, szürke-vörös-fekete gránitokból. Kültéri  megjelenítésre
             kiváló anyag,  fagy  és színálló. Megelôzte a késôbbi békéscsabai muráliát.
 
1981      Esztergom, olaj-tempera pannó, 24 m2,  Labor Mûszeripari Mûvek,  Esztergom.
             Maga a város jelenik meg a gyár tanácsterme fôfalán az fontosabb középületekkel, a táji  környezet-
             tel, és az újjáálmodott „Mária Valéria” híddal. A kép felsô részén átölelve a várost a Duna kígyózva
             fénylik, ebbe rajzolja bele magát a Bazilika és a volt-majdani híd. A kép szélein megsûrûsödnek a
             formák,  éreztetve az azon túli világot. A kép végletes stíluselemeket egyesít: a színek hideg-meleg
             játéka  és a rejtett árrnyékmotívumok  a szabad tér fényét és levegôjét sugallják, az  építészeti for-
             mák viszont konstruktív, építô világot tárnak elénk.  A síkok ferde szögeibe a kupolák és ablakok
             ívei simulnak, azokat lágyan összekötve.
 
1982      Zene I. márványmozaik hármaskép, 4 m2, Kodály Zoltán Zeneiskola, Kecskemét.
             A kompozíció baloldalán a kép síkjából plasztikusan elôléptetett zongorabillentyûzet, jobbján
             ugyancsak plasztikus hegedûmotívum ad tárgyi jelzést. A felületen hullámok haladnak át
             függôleges, hangokat jelképezô árnyalatokon. Középen oszlop alakú egyenesek idéznek orgonát.
 
1983      Negyvennyolcas zászló, márványmozaik 50 x 50 cm, Kiskôrös, Petôfi Múzeum. *
             A felület domborúan hullámzik, rajta bemaratva a Vörösmarty „Szózatának” néhány sora.

1987      Kozmosz, márvány-gránitmozaik, 15 m2 , Békéscssba, Sportcsarnok fôhomlokzata.
             A két fôbejárat közötti homlokfalon  kerek mészkôszikla körül fehér márványok és színes gránitok
             keringenek. Fényes és tört kövek váltakoznak.  Az elliptikus forma a nap és bolygórendszerét
             jelképezi.

1988      Kôfüggöny, márványmozaik, 27 m2, Szombathely, Helyôrségi Klub, aula
             A földszinti elôtér végfalán fehér háttérben színes függôleges márványalakzatok állnak ôrt.

1990      Hullámzás,  épületkerámia-mozaik, 60 m2, Hotel Hélia uszodája, Budapest.
             A mû anyaga megegyezik az épületnek és az  uszodának fehér kerámiájával, azonos nagyság és
             fúgarendszerrel.  Színes csempékbôl  vágott mozaikdarabokból áll össze a két kép, melyek egyike
             oszlopot is burkol. Színes hullámok buknak át egymáson, fordított szimmetriában a két falfelületen.

1992      Kristálygömb,  márványmozaik térplasztika, 1.5 m,  Budapest Bank Székháza  Budapest.
             Szabályos ötszögekból álló test csonkolásával további háromszögek keletkezésével kialakított
             téri alakzat, mely gömbformát burkol. Fekete - fehér térfélen csillagjegyek és az ezeket körbeívelô
             szivárvány.  A kôpaletta a mészkôtôl a márványokon és gránitokon át féldrágakövekig terjed.

1993      Zászló, 1 x 1 m., Honvédelmi Minisztérium elôcsarnoka Budapest. *
             Fekete gránit alapon  magyar kokárda. A labradorit feketéjében lévô csillámok kísérik a többi színt.

1995     Repülô,  márványmozaik 120 x 70 cm, Repüléstörténeti Múzeum, Szolnok. *
            Vízszintes erôvonalak között vadászrepülô ül rakéták övezte gépi környezetben.

1996     Csillagok  és szivárvány, márványmozaik  3.20 x 8.40 m,  budai magánvilla, Budapest.
            A mintegy nyolc méter magas lépcsôház falán felfelé ívelô kompozíció, felhô és hulló csillagok.
            A márványmozaik lépcsôkön is megjelennek csillag alakzatok.
 
1998     Zene III.  márványmozaik, 4 m2 , Dyckerhoff székház, Dunaharaszti.
            Az igazgatói szobában elhelyezett zenei indíttatású kompozíció.

1999     Híradás,   márványmozaik hármaskép, 3.2 m2,  MATÁV Székház, Sopron.
            Három, fekete napkorong felé szárnyaló emberalak fehér-fekete-szürke kövek együttesében
            szimmetriába rendezett elemekbôl, az u.n. „pierre ouverte” (kinyitott kövek)  módon.

2000     Mandelbrot ábra, márványmozaik, 1 x 1 m. Magyar Tudományos Akadémia  *
            A híres matematikus „almaemberke”  fraktál ábrájának a feldolgozása. A kôkompozíció a tudós
            Benoit B. Mandelbrot matematikus tiszteletére készült márványból, gránitból és olyan üledékes
            onyx mészkôbôl, melyben  az  f (z) = z * z + c   képlet látvánnyá formált változatához hasonló minta
            fedezhetô fel.

2001     Káosz és Rend,  márvány-üveg-fém-kerámia-epoxy- mozaik,  4 x 1 m, Polymer Kft. Budapest.
            Doktori  programjának egyik - kért - u.n. „mestermunkája”  (elôkészületben)
 

Budapest, 2001. január