A II. Nemzetközi Fényszimpózium zárónyilatkozata
(Eger, 1999. április 22. - 25.)


    A II. Nemzetközi Fényszimpóziumot Gábor Dénes, a Nobel-díjas magyar származású tudós születésének századik évfordulója alkalmából rendezte meg Eger megyei jogú város önkormányzata és a Kepes Alapítvány. A szimpózium egyben a Gábor Dénes alapítvány évfordulós ünnepségsorozatának nyitórendezvénye volt. A szimpózium kísérôrendezvényeként az egri Kepes Központban kiállítás mutatta be Gábor Dénes életútját és tudományos munkásságát. Immár harmadik alkalommal ezúttal is Eger város önkormányzatának önzetlen erkölcsi és nagyvonalú anyagi támogatása tette lehetõvé, hogy a szimpózium megvalósult és minden tekintetben sikeres munkát végezhetett.
    A Heves megyei Mûvelôdési Központ adott helyet a háromnapos tanácskozásnak, melynek során huszonegy elôadás, illetve bemutató hangzott el, negyven-ötven fôs közönség érdeklôdésétôl kísérve. Ugyanitt volt látható a Kísérleti Fotó címû kiállítás, Haris László rendezésében, tizenkét résztvevôvel (Balla András, Csáji Attila, Greguss Pál, Hajdú József, Haris László, Herendi Péter, Kerekes Gábor, Major Lajos, Orosz István, Pruttkay Péter, Telek Balázs és Türk Péter).
    A szimpózium alaptémája a holográfia és a kísérleti fotográfia volt interdiszciplináris megközelítésben. A szimpózium résztvevôi egyenlô arányban képviselték a kérdéskör mûvészeti, tudományos, technikai és szociológiai aspektusait. Képzômûvészek, fotográfusok, fizikusok, mérnökök, építészek, film-, irodalom- és mûvészettörténészek járták körül a komplex, aktuális és nagy horderejû témakör majd minden oldalát és összetevôjét. Az egyes elôadásokat és bemutatókat termékeny eszmecsere kísérte.
    A szimpózium adott helyet és alkalmat a Nemzetközi Kepes Társaság megalakulására. A társaság alapszabálya az alábbiakban határozza meg a társaság fôbb céljait:
    - Kepes György életmûvének megóvása és szellemiségének terjesztése
    - A mai tudomány, technikai és ipari eredmények, technológiák és termelô eszközök teremtô mûvészi felhasználása, a humán és a technikai kultúra összehangolása, illetve az azt segítô kutató- és alkotómunka segítése, ezen eredmények ismertetése, illetve az ezeket támogató programok szervezése
    - A társaság az egyetemes kutatási eredmények bemutatását, felhasználását, mûvészeti alkotó és kutatási programoknak a fentiekben vázolt célok szerinti támogatását kívánja megvalósítani.
Az alakuló közgyûlésen (1999. április 23.) a jelenlevô alapító tagok megválasztották a Társaság vezetôségét (elnök: Csáji Attila, alelnökök: Esa Laurema, Finnország és Judith Holly, USA, fôtitkár: Takács Ferenc, elnökségi tagok:: Haris László, Dohnál Tibor, Harasztÿ István) és a Társaság szeniorjait, Greguss Pált és Kroó Norbertet, valamint posztumusz szeniori címet adományoztak a nemrég elhúnyt Paul Earlsnek (USA), aki az M.I.T.-C.A.V.S., a Kepes György által létrehozott világhírû intézet fômunkatársa volt és elévülhetetlen érdemeket szerzett a Nemzetközi Kepes Társaság megalakításának elôkészítésében.
    Mintegy a szimpózium munkájának tanulságaképpen a résztvevõk számára kirajzolódtak azok a fontosabb célok, amelyek érdekében a Nemzetközi Kepes Társaságnak (a jövõbeli újabb fényszimpóziumok gazdájának) munkálkodnia kell. Ezek közé tartozik:
    - továbbra is rendkívül fontosnak tartjuk a Kepes György által létrehozott M-I-T--C.A.V.S.-szel fenttartott, egyszerre hivatalos és alkotóan személyes kapcsolatok ápolását és elmélyítését
    - rendkívül nagyra értékeljük és jelképiségében is jelentõsnek tartjuk, hogy a Kepes Központ létrehozásával, fenntartásával és fejlesztésével, valamint a Központ munkájához kapcsolódó fényszimpóziumok támogatásával Eger városa, egy vidéki magyar kultúrcentrum úttörõ szerepet vállalt a világtrendekkel való kapcsolattartásban; a magunk eszközeivel és lehetõségeivel törekedni fogunk arra, hogy ez a szerepvállalás megkapja az õt megilletõ nemzeti és nemzetközi nyilvánosságot
    - a mostani fényszimpózium elõadóinak és közönségének az életkora is jelezte számunkra, hogy törekednünk kell a nemzedéki folyamatosságra, a fiatal értelmiségi nemzedék bekapcsolására az új vizualitás kiformálásának és elterjesztésének a munkájába; a humán és a  reál közötti válaszfal lebontására az oktatásban és az ismeretterjesztés szintjén is
    - növelnünk kell és hatékonyabbá kell tennünk a tájékoztatást és a korszerû archiválást, az I. Fényszimpózium során javasolt és ma is sikeres Videólánc mintájára, amely a budapesti képzõ- és iparmûvészetet bemutató legfontosabb múzeumokat és galériákat kapcsolja egybe közös információs rendszerbe
    - részt kell kapnunk a jövõ vizuális alakításában, az új technológiák felkínálta lehetõségeknek a városkép, a városok utcái és terei, a lakosság és a városok látogatói, az intézmények, az üzleti élet és az egyre nagyobb jelentõségû idegenforgalom számára vonzó környezetté formálásában
    - rendkívül fontosnak tartjuk és minden eszközzel azon leszünk, hogy a Lágymányoson épülõ új budapesti egyetemváros és informatikai negyed középpontjában megvalósuljon az I. Nemzetközi Fényszimpózium során megfogalmazott és támogatott projekt, a monumentális  Lézerfénytorony, mely nemzetközileg is egyedülálló módon fogalmazná újra Budapest városképét és a millenium évében közvetítené - a csúcstechnológia lehetõségeit kiaknázó új vizuális közlésközeg segítségével - hagyomány és innováció, múlt és jövõ üzenetét Magyarország és a világ számára; minden lehetséges eszközzel azon kell lennünk, hogy a megvalósításhoz szükséges anyagi eszközök elõteremtésének üteme felgyorsuljon.

Eger, 1999. április 25.