Telek Balázs

KALANDOZÁSOK A SÖTÉT SZOBÁBAN


- Camera obscura?
- Az mi?
- Lyukkamera?
- Egy lyukon megy be a fény?
- Nem értem!
- Ja camera obscura! Ismerem! Emlékszem technika órán mi is készítettünk hasonlót.
- Régen én is próbálkoztam vele, jó sokáig kellett exponálni, de nem lett belôle semmi.
- Aha, camera obscura, jó muri, Te mit raksz bele? Papírt vagy filmet?
Lyukkamerás fotózásaim során camera obscuráim látványa sokak érdeklôdését felkelti.
Az érdeklôdôk kíváncsiak arra, hogy voltaképp mit is csinálok a dobozaimmal. Mikor elmondom, hogy fotózok, a kérdezôk arcán az ôszinte megdöbbenés jelei jelentkeznek. Vannak akik kétkedô arccal rögtön azt kérdezik:
- Mi ez, valami fényképezôgép?
Igen ritkán fordul elô, hogy egyenesen azt a kérdést szögezik nekem:
- Ezek camera obscurák?
Általánosságban az mondható el, hogy meglepetésként hat az érdeklôdôre, ha elmondom, hogy a látott eszközökkel fényképezek, és hogy mennyire egyszerû szerkezetekrôl is van szó.
A jelenkori fotósok jelentôs hányadának a szemében a camera obscura a visszamaradott, gyermeteg fotóeszközt jelképezi, amelyet nem lehet komolyan venni.
„ Minek a szekér amikor már rég feltalálták az autót is?”
Igen nehezen lehet ez utóbbi kérdésre olyan választ adni, amely miközben tiszteletben tartja a kérdezô „haladó szándékú” szemléletét, árnyaltan érzékeltetni tudja a camera obscura lehetséges fotográfiai alkalmazásainak jelentôségét. Nyilvánvalóan a camera obscura, mint mindennapos leképezô eszköz, régen túlhaladott, mivel a képrögzítési technikák fejlôdésének éppen a camera obscura volt a kiindulási pontja.
Mikor az elsô fényképezôgép „összeállt” még nyilvánvaló volt a rokonsági kapcsolat, majd az idô múltával az egykori camera obscura eszközök mind technikai ,vagy technikatörténeti kuriózumokká váltak. (Pl. az egri Lyceum camera obscurája.) (1.ábra. A Lyceum a Bazilika lábai között)
A camera obscura egy természeti jelenséget modellez, amely nem más, mint a sötét térbe apró nyíláson beérkezô fény fordított állású kivetôdése, a nyíláson szemközti felületre. A kezdeti apró nyílást, lyukat (innen az elnevezés: lyukkamera) felcserélte a jóval nagyobb nyílásba helyezett lencse, amely több fény tudott a kamera belsejébe engedni. Jobban rajzolható leképezôdés keletkezett. Az optikai lencse megjelenése mindamellett, hogy az élességállítás gyakorlására  kényszerítette az eszköz használóját, a camera obscura jellegzetes „ teljes élesség?”  képének elvesztését is okozta, cserébe a nagyobb fényerejû leképezôdésért. A késôbbiekben megjelenô optikai rendszerek révén a fotográfusok egyre precízebb célirányos leképezésekre lettek képesek. A torzításmentes képalkotás érdekében némely fényképezôgépeken látványos szerkezeti módosítások, újítások jelentek meg. A fotótechnika vívmányai révén, nagylátószögû, nagy mélységélességû torzításmentes felvételek készítése is lehetôvé vált. Ráadásul sokkal rövidebb expozíciós idôvel, mint lyukkamerával. Hát akkor tényleg, minek a szekér?
Nos, a lyukkamerának egy ütôkártyája még mindig maradt, amely egy igen meghatározó inspiratív tényezô. Ez pedig nem más, minthogy ez az eszköz egyszerû és olcsó. Tehát egyrészt elôállíthatunk igen kis költséggel olyan fotózásra alkalmas eszközt, amely végtelen mélységélességû torzításmentes nagylátószögû képet foghat fel a belehelyezett fényérzékeny anyagon, másrészrôl a fényképezô eszköz elôállítása önmagában élmény, és egyéni szellemi kalandozásra csábít. A leképezés módjának egyszerûsége és annak kombinatív megközelítése további  alternatívák tömegét nyitja meg a kísérletezô kedvûek elôtt.
Sokszor a már meglévô fénymentes terek szinte önként ajánlkoznak, hogy alakítsák át ôket camera obscurává , (Pl. egy mikrobusz belsô tere) vagy a jelenség önmagától elôáll egy adott térben a körülmények összjátéka folytán.(Pl. a paletta résén át bejutó fény plafonra vetülése)
Készíthetünk olyan camera obscurákat, amelyek különbözô felületekre - síkokra vagy téridomokra, különféle hullámfelületekre, homorú vagy domború hengerpalástra. - képezik le a külvilág fényét. A kialakított felületeket fényérzékeny anyaggal boríthatjuk, és arra exponálva tanulságos fotográfiai kísérleteket végezhetünk. A leképezési felületek mérete, oldalainak arányai egyéni elképzeléseinknek, ízlésünknek megfelelôen alakítható, tetszôleges számú nyílás is sorakozhat a kamera elôlapján. Az egymás melletti nyílásokon beáramló fény a fókusztávolságnak és a nyílások egymás közti távolságának megfelelôen rendezôdik el a kamera fényfelfogó felületén. Ilyenkor a külvilág képében a többszöri leképezés által a nézôpontok látványmódosító szerepe mutatkozik meg. (2.ábra: Háromlyukú kamera)
Azonban építhetünk olyan kamerarendszert is, amely a bennünket körülvevô teljes látványt egy nézôpontból mutatja meg. (3.ábra: Panorámakamera) Az általam készített 13x18-as panorámakamera-rendszer 4 db egyforma dobozból és egy alaplapból áll, amelyre a kamerákat úgy helyezhetem el, hogy minden egyes kamerának az elôlapján található lyuka az alaplap közepébôl állított merôlegesnek ugyanazon pontjával lehessen azonos. Így tehát ugyanazon térbeli pontból (nézôpontból) fotózhatok a tér négy irányába, az egymást követô expozíciók alkalmával. Mind a négy kamera belsejében kiképezhetô egy álló fél hengerpalást, amelynek homorú oldala néz a kamera nyílása felé. Ha ennek a hengerpalástnak a közepére egy 13x18-as negatívot álló helyzetben helyezek el, akkor ez a fényérzékeny felület a külvilágot vertikálisan kb.100° -ban, horizontálisan pedig 95°-ban fogja fel. Kontaktoláskor az értelemszerûen egymás mellé helyezett képek egy térbeli pontot övezô 360° -os panoráma síkbeli kivetülését adják. Az egymás melletti képek szélein a 95°-os  horizontális látószög miatt ismétlôdnek a látvány bizonyos részletei. A homorú hengerpalást felületének köszönhetôen pedig a szomszédos képeken a vízszintesen kiterjedô képi elemek egyforma arányban görbülnek, emiatt a képek harmonikusan „törés nélkül” illeszkednek egymáshoz. Késôbb elkészítettem ennek a kamerarendszernek továbbfejlesztett, vertikális panorámakép készítésére is alkalmas változatát. (4.ábra: Vertikális panorámakamera)
A camera obscurás fotográfiai kísérleteim folyamán többféle idomra is exponáltam. A kúp felületén anamorfikus képek jönnek létre.(5.ábra:  Kúpkamera)
A „ félgömb” képén egy térbeli pont és az azt környezô térnek a viszonyát vizsgálhatjuk látványosan nagy látószögben.(6.ábra: Gömbkamera)
A leképezési formák végtelen lehetôségei sok tanulsággal szolgálhatnak a lyukkamerás fotósoknak és képeik szemlélôinek egyaránt.
A lyukkamerás fotózással kapcsolatban említést kell tenni még annak archaikus idôviszonyáról és a benne rejlô szimbólumok meghatározó szerepérôl.
A lyukkamerákkal általában nem pillanatfotókat készítünk. Az apró nyíláson beérkezô fénynek több másodpercig, vagy akár percekig kell „bombáznia” a kamera belsejébe helyezett fényérzékeny anyagot. A lyukkamerás felvételekbôl leolvasható, hogy ez a szerkezet a hosszabb expozíciós idô által az „állandót” elônyben részesíti a „változóval” szemben, legalábbis a dolgokat mozdulatlanokra és mozgásban lévôkre osztja fel. Nyilvánvalóan az elôbbi kategóriák a camera obscura expozícióhosszához képest képviselik valamely említett minôséget, ami a „minden változik” alapszabályon mit sem változtat. A lyukkamerás fotográfiák által a mai ember is szembesülhet azokkal a nehézségekkel, amikkel a fotótörténet kezdeti idôszakának fotósai is küzdöttek. Ezek egyike a fotónyersanyagok érzéketlensége, ami  miatt a lefényképezendô alanyt „fel kellett állványozni”, a bemozdulás elkerülése érdekében.
Engem éppen a megörökítésre váró személyek bemozdulásai, elmosódottságuk mértéke és módja bûvölt el.(7.ábra: Családi kép, Kisterenye, 1996)
Ezt a csoportképet több mint 10 perces expozícióval készítettem, amelynek során a résztvevôk különbözô mértékben mozdultak be. Az az érdekes, hogy a képen szereplô személyek minél idôsebbek, annál kevésbé mozdultak be, alakjuk, személyiségük korukkal arányosan állandósult. Egy ilyen fajta fotó a fotótechnika jelenlegi szintjét tekintve ôrültségnek tûnhet, hiszen a lefotózott személy jellegzetes vonásai homályosodhatnak el, oldódhatnak fel, és csak az alak egyedisége maradhat fenn. Mi is az, ami megmarad? A lefotózott alak elmosódottságában is üzenetet hordoz, a rövid expozícióval megmutathatatlan lényük láthatatlan lényege rögzítôdik.
 Manapság sokan próbálják ki a lyukkamerás fotózást, sokszor csak fényképezôgépük optikája helyére helyeznek egy átlyukasztott elôlapot, és azzal próbálnak fotografálni.
(8.ábra: A kert)
Némelyek hihetetlenül hosszú expozíciós idôkrôl számolnak be, például több órányiról, vagy fél naposról. Kevés a fény? Persze ez is viszonylagos, de a lyukkamerás fényképezést nagyban elôsegíti a fénygazdag környezet. Ha a camera obscuránkkal a szabad ég alatt próbálunk felvételt készíteni, mindig tartsuk szem elôtt kameránk és a Nap viszonyát. A nyílásba szembôl „beverô” napsugarak kevésbé használható képet eredményezhetnek (ezt már Leonardo is megfigyelte), a negatívon a lyuk esetleges perforációja pedig fényszóródásos körívet rajzolhat a negatívra. Minél többet fotózunk a külvilágban, annál többször szembesülhetünk a leképezés természet diktálta módjaival. A felvétel készítésének legalapvetôbb körülményeit a Nap tér és idôbeli mozgásai, változásai, és helyzete határozzák meg. A sikeres fotózás esélyeit nagyban növeli a fotós érzékenysége, külvilághoz való viszonya. Sokszor a sikertelen próbálkozások is nagy tanulsággal bírnak. Elôfordul, hogy a felvétel helyszínén a megfelelô napszakban az elôzetes megfigyelések által meghatározott idôszakban a Nap elé kerül egy felhô, megszakítva az expozíciót. Majd mire néhány perc múlva a felhô továbbáll, a Nap helyzete már nem kedvezô. Ilyenkor nincs más megoldás, - hogyha nem akarunk lemondani a témáról - minthogy a megfelelô napszakot kivárva újra nekiveselkedünk.
A camera obscura által a harmadik évezredbe lépô, bonyolult technikai szerkezeteket alkalmazó, azokkal szinte szimbiózisban élô ember átérezheti az egyszerû, de globális magától értetôdô de felfoghatatlan dolgok természetét, az alapvetô szimbólumok jelentôségét. A camera obscura fényszigetelt belsô, sötét világa, zártsága, szimbolikájában is az egészet és tökéleteset kifejezô kör alakú nyíláson keresztül érintkezik a külvilág nyitottságával, fényességével. Az egymást kiegészítô ellentétpárok - az egész-ség szimbólumán keresztül érintkezve - két oldalra való elkülönítése a történés elôtti állapot helyzete, amelynek energiája az expozíció alkalmával szabadulhat fel. Ennek az osztatlan teljességnek a lenyomatát kaphatjuk meg a kameránkba helyezett fényérzékeny anyagokon. A házilag elkészített puritán kivitelezésû camera obscurák egyszerûségükkel kápráztathatnak el bennünket, miközben a külsô és belsô dolgok univerzumának egészére koncentrálják figyelmünket. A legegyszerûbb saját készítésû camera obscura is a személyre szóló szimbolikus tanítás lehetôségét hordozza magában. Minél jobban tiszteljük egy jelenség meghatározó törvényszerûségeit, tulajdonságait, figyelmességünk által annál inkább juthatunk a jelenség (jelen esetben a leképezés) tudatosságának birtokába.
Csak rajtunk múlik, hogy - a szerkezet egyszerûségétôl vagy bonyolultságától függetlenül - „szekerünk” döcögve, egykedvûen nyikorogva lassan halad, vagy képes arra, hogy akár „szekér mivoltát” vállalva, friss szellemi energiától hajtva, önmagunk és környezetünk élményekben gazdag, egyéni megtapasztalásának segédeszközévé válik-e.