Csáji Attila

festõmûvész, fénymûvész

A LÁTHATÓ VILÁG TÁGULÓ HATÁRAIRÓL
(a holográfia a képzõmûvész megközelítésében)
A létezô összekapcsolása a láthatóval sok évszázados tévhit.
„Azt hiszem el amit látok”
halljuk még ma is visszatérôen, noha az értelem ilyen jellegû bezáródása,
ma már szinte groteszk humor
s a kijelentôt sokkal inkább jellemzi, mint a valóságot.
Sajátos paradoxonként van azonban ebben a tamáskodásban
pozitív mozzanat is, - a töprengésre késztetô kétely -
ha nem torkollik merev konklúziókba, és érintkezik azzal az elementáris igénnyel, hogy
el kívánjuk rendezni magunkban a világot.

Elektromágneses sugárözönben élünk.
E sugárözön eltérô tartományainak elsöprô része szemünk számára - a közvetlen érzékelésben láthatatlan.
Az ember azonban - a mûszerek segítségével kitágította az érzékelhetôség körét.
Századunkban a mûszerek kulcsfontosságúakká váltak.
A látvány kiterjesztésében szinte rímelnek ezek a mûszerek a század elsô fele kitûnô festôjének, Paul Kleenek a kijelentésére:
A mûvész feladata nem a látható visszatükrözése, hanem a láthatóvá tevés.

A mûszerek új világot teremtenek a szem számára is, láthatóvá teszik a másként láthatatlant és az embert egy folyamatosan táguló világba vezetik. De a mûvészet is ezt teszi.
Nem a külvilágot tükrözi pusztán vissza, hanem
folytatja az isteni munkát a teremtést.
Láthatóvá teszi a láthatatlant. Nagyfokú naivitás lenne azt hinni, hogy a természettudomány felfedezéseinek a nyomában kullog, s hatására született mondjuk az absztrakt festészet.
A képivilág öntörvényû valóságát tárja fel,
miközben sugárzóvá változtatja az anyagot s olyan tulajdonságokkal ruházza fel, mely az emberben és az anyagban
csak virtuálisként, csirájában létezett.
A mûszerek az anyag láthatatlan tartományait teszik megközelíthetôvé és érzékeink számára is artikulálttá,
a mûvész a belsô láthatatlant menti át az érzékelhetôség tartományába és az érzékelhetôség öntörvényû virtualitásait bontja ki.
Az öntörvényû lehetôségek kibontása a múlt században
a mûszaki és tudományos életnek egy olyan területérôl kapott váratlan támogatást, mely látszólag ellentétes volt vele, hiszen kutatásainak konkrét célja a külsô valóság objektív visszatükrözése volt, és eredménye a fényképezôgép kialakítása.
Ha egy gép képes a visszatükrözésre, önmagában a visszatükrözés nem lehet mûvészet.
A reneszánsszal induló visszatükrözési elmélet, mely századunkra a szoboljevi pocsolyába hullt, megkapta a kegyelemdöfést.
Az elmúlt több, mint száz évben kiderült e géprôl,
hogy nem pusztán visszatükröz,
hanem új, öntörvényû lehetôségekkel bír -
az ember képes ezek feltárására és mûvészi életmûvek sokaságához járult hozzá. Tágította a vizualitás határait, miközben áttételesen a szûkebben vett képzômûvészetben is segítette az alapvetô irányváltást: a horizontális tájékozódás helyett, a vertikális irányú elmélyedést..

Századunk az újítás lázában éget és egyik kulcsszava lett az innováció,
nemcsak a tudományos és mûvészeti életben, de a mûvészetben is.
Az avantgard izmusainak a segítségével a világnak egy új képe született.
Az avantgard a vizuális kultúrában megkerülhetetlen.
Eredményei olyanok, mint a tudományos kutatásban az alapkutatás.
A látvány forradalmával párhuzamosan
vezetett el bennünket századunkban a mûszaki tudományos fejlôdés is olyan valóságokba, amelyek eddig a láthatóságon kívül rekedtek.
Kepes György világszerte használt kitûnô könyvben  mutatta be ezt a párhuzamot.
 

A vizuális innováció igazi jelentôségére az euro-atlanti civilizáció
elit értelmisége a II. Világháborút követôen döbbent rá.
A képzômûvészeti világkiállításnak szánt nagy seregszemléken,
a Velencei Biennálékon,
sorra kapták az avantgardok a nagy díjakat
Braque-tól, Chagalltól, Kemény Zoltánig, Schöfferig.
A szellemi kalandot értékelni kezdték,
érdemes lett avantgardnak lenni,
s a hajdani néhány fôs csoportok pillanatok alatt széleskörû
világmozgalmakká duzzadtak
Az innováció nyilvánvaló értékké lett
s az üstökösök uszályában a látszata torzképpé fetisizálódott.
Uniformizálódott.
Létre jött a frissesség terrorja.
Amelyben a valósághoz való viszonyulás helyett a mozgalmakhoz való friss kapcsolódás értékelôdött.
Spoerri egy konceptuális installációjában szellemesen karikírozta: zöldséges bolttá változtatott egy galériát, „az a legjobb, ami a legfrissebb” s a kiállított paradicsomok a kiállítási periódus végére értéktelenné rohadtak, Csak a folyamatosan felfrissített árú biztosít sikert.
Ezek az elvárások egysíkúakká változtattak számos kiállítást. A század második
felében voltak olyan évtizedek, hogy Nyugat Európa és Amerika nagyszabású
tárlatain kizárólag csak az éppen frissnek kikiáltottat lehetett kapni.
Például a POP Art és a MINIMAL ART idején
csak POP ART-ot és MINIMAL ARTot.
Az avantgard lendülete kétségtelenül lanyhult. Nem is maradt el az ellenhatás.
Nemsokára az avantgard haláláról kezdtek beszélni, mint egy kollektív téboly,
halálos illúzió, totalitárius eszmerendszer végérô
Albrecht Welmer megjegyezte: egy jószándékú eszmerendszert soha nem
temettek  ilyen gyûlölettel.
Ne azt keressük mibôl származik ez az ellenszenv,
inkább próbáljunk, amennyire tudunk elfogulatlanok lenni és érték orientáltak,
valamint ne feledkezzünk meg arról,
hogy sok mindent mondhatunk az avantgardról,
de azt nem, hogy nem volt lendítôerô, lelemény birtokában.
Erre a leleményre szükségünk van az avantgard után is,
ha egyáltalán túl juthatunk rajta és a szó igazi értelmét magunk mögött hagyhatjuk.
A világot állandóan modellezzük.
Építünk és újraformálunk és tudjuk nincs végsô megoldás.
Ez nem beletörôdés a megoldhatatlanba, hanem egy paradox hûség:
a kutató elme hûsége önmagához és beismerése az emberi végességnek.
De a tevékenység mégis a végtelenbe ível, mert
hordozza  minden szellemi alaptevékenység lényegét:
a teremtést.
Ez az a magatartás, mely minden korban a tudatnak a jelenné formálásán
dolgozik, s ezért tovább teremti a valóságot.

A fénymûvészet az avantgardban gyökerezik.
E századi ôsei az avantgard klasszikusai közé tartoznak.
Moholy Nagy László
volt az aki fény és tér modulátorával valamint írásaival
lefektette az alapokat a Bauhausban.
Amit a jövô fényfestôinek a feladatairól mondott közismertek.
Az a meghit viszony, amit a képzômûvésznek szerinte ki kell alakítania
a fény tiszta ragyogásával, az interferenciákkal, a prizmákkal, lencsékkel, a különbözô optikai eszközökkel
az utóbbi évtizedekben vált különösen idôszerûvé,
hiszen a szemünk elôtt bontakozik ki egy opto-elektronikai forradalom, mely megsokszorozza lehetôségeit.
Ezek a lehetôségek nem maguktól bomlanak ki.
Szükség van mûvészek, tudósok, mûszaki szakemberek együttmûködésére,
ahogy ezt Kepes György hangsúlyozta, és Cambridge-be,
a Massachusetts Institute of Technology keretében létrehozta a
CAVS-t a világ elsô olyam intézetét, ahol ez gyakorlattá vált.

Ma már a vizuális mûvészetek határai összemosódnak, a képzômûvészek fotóhasználata és fotósok képzômûvésszé válása egymást kiteljesítô folyamat.
A gép bekerült a mûalkotásokba a kinetikus mûvészetben
és esztétikai valósággá vált, hogy aztán
a tiszta fénymûvészetben
a kinetikus konstrukciók eltûnjenek a nézôk szeme elôl és
teljessé váljék a látvány dematerializációja.
A láthatóság alapoka a fény, önmaga vált a látvány forrásává. A mûvész által artikulált immateriálisan áramló fény folyékony lebegése a nézôben azt az érzetet kelti, mintha a mû születésének részese lenne - hasonlóan ahhoz, amikor
egy hangversenyt élôben hallgathat.
A fény enviromentekben a nézô a folyamatosan változó mû belsejébe kerül
s annak mintegy részévé válik.
Az élmény ereje ezáltal is fokozódik.
A tiszta fénymûvészettel kapcsolatos tevékenységemet, s azt a munkát amely
a lézer képi lehetôségeinek a kutatásából fakad, s az un.
„szuperpozíciós módszer”
kialakításához vezetett, az elôzô fényszimpóziumokon már ismertettem.
A hetvenes évek közepén kezdtem abba a kalandba, mely
a lézer képi lehetôségeinek a kutatásában,
egy virtuális, láthatóvá tehetô világ eddig ismeretlen tartományaiba vezetett
s komoly nemzetközi érdeklôdést keltett.
Most a holográfia a témám.
A lézerfény három alapvetô tulajdonsága
- a nagyfokú irányíthatóság, az egy pontba koncentrált nagy fényerô
és a monokromatikusság,
valamint az ebbôl fakadó koherencia, ill. interferencia képesség -
eltérô képi lehetôséget hordoz.
A látható világ határainak a tágításához nagymértékben hozzájárultak.
A lézerfény interferencia képességére épül a holográfia.
Gábor Dénes fedezte fel
Angliában 1948-ban az eljárást, amikor - ahogy a köztünk jelenlévô Greguss Pál
„A holográfia hajnala és horizontja”c. munkájában írja-
egy gyönyörû húsvét délelôtt, egy teniszpályán várakozva - rádöbbent arra, hogy a
koherens fénnyaláb amlitudójához és fázisához kötött információ
interferencia mintázat formájában intenzitás értékké alakulhat, amely
fényérzékeny lemezen rögzíthetô.
A keletkezô kép a tér teljes, szemünk helyzetének megfelelôen változó
tárgyviszonylatait jelenítheti meg.
Ezt az interferencia mintázatot hologramnak nevezte el.
Mindez jóval a lézerek felfedezése elôtt történt. A hatvanas évektôl, a koherens fénnyalábot biztosító lézerek felfedezésével jutott a holográfia olyan eszközhöz
amely a tudomány és a mûvészetek új területeit nyitotta meg.
„Nincs nagyobb öröm a kutató számára,
mint látni azt, hogy elgondolása láncreakcióként fejlôdik tovább, és a
tudomány egy új fejezetének teremti meg alapját”
írta Gábor Dénes 1971 áprilisában

Hamarosan a mûvészet birtokába vette a holográfiát.
Megszületnek az elsô hologram kiállítások, melyen mûvészek is résztvesznek.
„A vizuális kommunikációk századik évfordulója alkalmából”
1971-ben Bécsben rendeztek kiállítást amelyen Margeret Benyon már
bemutatott mûvészeti céllal létrehozott hologramokat is. Magának a kiállításnak
természetesen még nem lehetett a célja a még feltáratlan mûvészeti lehetôségek taglalása. A holográfia legelsô mûvészeti felhasználói közé tartozik az amerikai Harriet Casdin Silver, aki Steve Bentonnal a transzmissziós holográfia kialakítójával, és a MÉDIA LAB vezetôjével mûködött együtt a hetvenes évek végétôl. Ô például egy évezredes mûfajt, a portrét, újít meg rendkívüli vizuális érzékenységgel. Hangsúlyozni szeretném nem technikailag, hanem látvány minôségben. E közben a világ más helyein is foglalkoznak mûvészek az új lehetôségek felhasználásával.
A hologramnak, mint látványnak elsôdleges élménye abból a sajátos mágiából származik, hogy a látványnak teljes térbeli képét adja - az üveg vagy a filmsíkján -
s mindezt nem a szem megtévesztésére építve,
hanem térbélileg differenciált, változó információként. És így már, mint reprodukció is magával ragadó.
A mûvész számára azonban ezen túl számos más, a hologram sajátosságaiból
fakadó probléma felvetése és tisztázása az, ami megkerülhetetlen.
Milyen új vizuális gondolatok,
a térnek, a tömegnek, a színnek, a formának, az anyagszerûségnek
milyen új összefüggései tárhatók fel ezzel az eszközzel?
Hogyan változtatja meg képi érzékelés és az idô viszonyát a síkon?
Alkalmas e arra, hogy akár elvont elképzelések képileg érzékelhetô formáit teremtse meg ?
Mennyiben és hogyan tágítja a vizuális kifejezés határait?
A kérdésekre a válaszok most vannak születôben.
A hologram készítésnek számos eljárása ismert /transzmissziós hologram, szivárvány hologram, multiplex hologram, reflexiós hologram stb./ Mûvészeti célra elsôsorban a felsorolt fehérfény hologramok a legalkalmasabbak.

A lézer felfedezését követôen, mintegy két évtized alatt érik meg arra az idô, hogy kifejezetten mûvészeti célra létrejövô hologramokat egy úttörô jelentôségû kiállításon bemutassák.
A nyolcvanas évek elején valósulhat meg Európában az elsô nagyszabású
mûvészi holográfiai akció, a
Licht Blicke - Fény pillantás
 c. kiállítás,
melyet a német sajtó, mint az elsô holográfiával foglalkozó mûvészeti világkiállítást mutat be. A nagyszabású tárlatot az össznémet filmmúzeum megnyitása alkalmából rendezték, óriási érdeklôdés mellett. Rendkívüli kulturális és társadalmi eseménynek szánták, melyet jelzett az is, hogy a német kancellár, Walter Scheel nyitotta meg- s csak a megnyitó alkalmából hat nagy európai televíziós társaság készített mûsort az eseményrôl.A meghívóján egy szivárvány hologram volt látható Harriet Casdin Silvertôl, a caulfieldi nyomatatott hologram elsô felhasználásaként ebben a mûfajban. Egy sajátos groteszk melyben egy nyitott szájból elôvillanó protézis egy filmszalagot zabál.
A német kritikusok a kiállítás résztvevôit három csoportra tagolták:
1.Az elsôbe azok kerültek akik örültek a hologram alapvetô mágiájának, hogy a síkon olyan három dimenziós tér teremthetô, melyet a szem elmozdulása a téri viszony változásával igazol, s messze túlmutat a rögzített szempontú perspektíván. Magával ragadta ôket ez és egyben kielégítette is.
2. A második csoportba azok kerültek akik a holográfiát a képzômûvészeti avantgard eddigi eredményeinek a közvetítésére használták fel. Tehát konstruktivista, minimal artos, szürrealista, POP ART etc. gondolatokat fogalmaztak meg a holográfia segítségével. Egy két világhírû név fûszerezte ezt a névsort. Ilyen volt pl. Salvator Dalié.
3. A harmadikba néhányan kerültek. Olyanok akik nem a képzômûvészeti avantgad eddigi eredményeit követték, hanem ráébredtek arra, hogy a holográfia magában rejt egy eddig feltáratlan vizuálitást, sajátos autonóm lehetôségeket. Egy eddig ismeretlen új fajta gondolkodást és látvány élményt, amely csak azoknak a vizuális tulajdonságoknak a megismerésébôl és feltárásából fakadhat amellyekkel a hologram készítés bír. Hogyan befolyásolja a koherencia hossz, vagy a „set up” az optikai eszközök felállítása, a láthatósági szög és így tovább a képiséget. Hogyan lehet általuk tágítani a vizualitás határait,
a képi élményt intenzívebbé tenni.
Ebbe a harmadik csoportba sorolták a
Rugó Voltaire-nek c. hologram sorozatomat,
ami három darabból áll..
Az elôadás alcíme magában foglal egy szubjektív utalást: a holográfia a képzômûvész szemével. Engedjék meg nekem, hogy e szubjektivitással éljek, s holográfiával kapcsolatos elképzeléseimrôl fôként saját munkáimon keresztül beszéljek. Elnézést kérek azoktól akik részben ismerik ezzel kapcsolatos gondolataimat.
Századunk egyik jellemzôje az evidenciákra való rákérdezés.
A Voltaire sorozatban egy térérzékelési evidenciára kérdezek rá s hozok létre egy olyan képi valóságot, mely egyértelmûsíti, hogy ez az evidencia nem kizárólagos igazság.
Térérzékelésünk egyik evidenciája, hogy az elôl lévô takarja a hátul lévôt.
De vajon mindig így van?
Létrehozható e olyan tér amiben ez az evidencia nem érvényesül?
Nem csak gondolatban, hanem a valóságban is, mint vizuális tény.
A hologram mással helyettesíthetetlen képi lehetôségeit keresve fogalmazódott meg bennem ez a probléma.
Másként fogalmazva egy olyan térképzett kialakítása,
amely a vulgáris racionalizmus tapasztalati igazságainak ellentmond.
Nem véletlenül választottam Voltaire-t és nem véletlenül választottam egy rugót.
Érdekelt az asszociációs kapcsolatuk is, de ennél jobban egy hideg ipari és egy organikus formának az egymáshoz viszonyított korrekt térjelzése.

Az elsô hologramon
az a tér érvényesül amihez hozzászoktunk. A Voltaire maszk elôtt elhelyezkedô
rugó takarja az orrot vagy szemet, szájat attól függôen milyen a szemünk
helyzete.

A másodikban,
melyen a Voltaire maszk negatívja elôtt jelentkezik a rugó, térérzékelésünk elbizonytalanodik, a pozitív-negatív váltódik, szemünk helyzetének és a fényviszonyok váltásának megfelelôen. DE az elbizonytalanodás ellenére, a rugó és a negatív fej kapcsolatában, az elôl és a hátul lévô viszonylatában, az az
evidencia érvényesül amihez érzékelésünk hozzászokott.

A harmadiknál,
kihasználva a lemez emulziós felének és a lézernek egy sajátos viszonyát, a fej a térben a lemez elôtt jelentkezik, és belsejébe kerül a rugó:
de mivel a holografálás idején a lézerhez közelebb volt,
ez a hátul lévô rugó takarja az elôl lévô szemet, orrot, szájat.
Ebbôl teremtôdik az a bizar jelenség,
ami ellentmond a térérzékelési evidenciának.
Az érzékelhetô lehetetlen vagy képtelenség, mely létezik a hologram által.
Engem nem az érdekelt, hogy hányadik dimenzió, hanem, hogy vizuálisan
létrehozható.

A Licht Blickét követôen
több nagyszabású hologram kiállítást rendeztek
Európa és az Egyesült Államok nagyvárosaiban,
köztük rendkívül frissen, a Licht Blicke rendezési évében,
1984 októberében Budapesten,
a Magyar Nemzeti Galériában
is rendeztünk hologram kiállítást
a Budapesti Mûszaki Egyetem I. számú Fizikai Intézetével közösen.
A kiállítás közelebb akarta vinni a nézôt
a tudomány, a technika és a mûvészet találkozásából fakad új médiumnak
a hologramnak a sajátosságaihoz.
Felvillantotta a holográfia tudományos vetületét, reproduktív és kreatív mûvészeti oldalát.

Ezen a kiállításon a holográfia segítségével bemutattam egy abszurd világot

Hun-Jarryát.
A cím maga egy szójáték:
Hungária és az Übü király írójának, Jarry
nevének az összevonásából származott.
Egy képtelen világ amelynek a trónusára maga szék került, személytelenül.
Ez a piedesztálra került szék a kiállító terem közepét foglalta el,
mint egy ridegen egyszerû konceptualista installáció.
A szék fölött négy egyforma vörös paszpartu szerepelt.
Címe: Üzenet J. Kosuthnak. Az elsô paszpartura elôtt egy fatálcán, kvarchomokban egy tojás áll
A másodikon a fotója.
A harmadikon a magyar és angol értelmezô szótárbeli alakja.
A negyediken a tojás hologramja
Évekkel ezelôtt J. Kosuth kiállított egy széket,
mellette a szék fotóját, majd az értelmezô szótárbeli alakját, meghatározását.
Fogalmivá vált a világ jelezte.
Az Üzenet J. Kosuthnak visszajelzés.
Nem fogalmivá vált a világ hanem látszólagossá. Mintha terek volnának, melyben megvalósulhatunk, melybe belehatolhatunk. De mindez csak látszat. A világ
zárt. A tojásnál valóságosabb a fal.

Hegyi Lóránd írta e munkáról:
„ Az üzenet J Kosuthnak c. hologram jellegzetesen kontexusra vonatkoztatott mû. A konceptuális mûvészet egyik alapmûvének tekintett „Egy és három szék” a konkrét, egyedi tárgy, a tárgy leképzésével nyert kép és a tárgyat meghatározó fogalom viszonyának vizsgálatára épült. Kosuth a mûvészet radikális elanyagtalanítására és fogalmivá tételére tett kísérletet. Amikor Csáji Attila 1984-ben „visszaüzen” J. Kosuthnak, ezt a konceptualizmus fénykorának leáldozása után, egy posztmodern szituációban teszi. A három stádiumot egy negyedikkel, a látszat maximálisan megtévesztô prezentálásával, hologrammal egészíti ki. A négy stádium nem csupán együtt, egymásra vonatkoztatva értelmezhetô, hanem történelmileg is: a konceptualizmus itt már a modern mûvészet egyik kisérleteként, idézetként, visszautalásként van jelen. S a hologram éppen önleleplezô és szemet becsapó kettôségével épül be a programba: a kis lemez elôtt elsétálva elénk tárul az illúzió, majd rögtön tovatûnik, s nekünk tovább kell gondolnunk az avantgard kérdéseit, az újrateremtett világ lehetséges voltát, vagy utópiáját, illetve a mûvészet és az élet radikális azonosításának heroikus ábrándjait.
A kiállítás egyik hologramja teljesen triviális címmel bírt:
A szifonban egy pohár víz van.
Egy átlagos kijelentés amelyhez hasonló számtalanszor elhangzik naponta.
A hologram hétköznapi képtelenséget mutat be egy egyszerû képben.
Egy szifont látunk amelynek áttetszô belsejében egy pohár víz villog.
Kijelentéseink fogalmivá szimplifikálódnak.
Abszurditása mellett elmegyünk észrevétlenül. A valóság csak akkor tárul fel, ha friss viszonyba kerülünk vele. Máskülönben elfedi a közhely.
A hétköznapok abszurditása egyik alap jellemzôje Hun-Jarryának.

Egy másik hologram címe:
A forradalom egyik periódusa.
A hologramon egy kéz látható, egyik ujjával az égre mutatva.
Ahogy elhaladunk elôtte váratlanul kiegészül. Az új végén, zsonglôr mutatványként, egy utcakô jelenik meg, a proletáriátus fegyvere.
Csak egy villanásnyira látszik,
a következô pillanatban a láthatósági szög váltása elnyeli.

Két tojás
Egy hatalmas rusztikus kôtömb lebeg egy tojás felett.
Mezei Ottó azt írta e hologramról, hogy mágikus erejû hatásával túlszárnyalja
René Magritte megnövesztett, két dimenziós fétiseit.

Nem akarom itt a kiállítás összes hologramját felidézni, a rákokból összerakott öttágú csillagot, mely hol fémes zöldszínû, hol vörössé vált, az ellebegô elszakadás jelet és így tovább idézhetném a munkákat, de ehelyett egy késôbbi elképzelésemrôl beszélek.

A Licht-Blicke c. kiállításon, ahol hologramjaimon túl egy lézeranimációs filmemet is bemutatták, melyet a Pannónia Filmstúdióban készítettem,
megkeresett Harriet Casdin Silver, a Massachusetss Institute of Technology Kepes által létrehozott intézetének a CAVS-nek a tagja, és jelezte, hogy a maga részérôl örömmel látna a CAVS-ben, s mennyire érdekel egy esetleges meghívás.
Természetesen ezt nem ô dönti el, de ajánlja taggá választásomat..
Mivel a megfelelô információk beszerzése után a technikai mûvészetek olyan nemzetközi tekintélyei is támogatták ezt, mint Otto Piene vagy Paul Erls, meghívtak, s az MIT/CAVS tagjává választottak. Ez lehetôvé tette, hogy a
cambridge-i MEDIA LAB laboratóriumait használhassam. Addig a reflexiós holográfia Djeniszjuki módszerét használtam, itt ismertem meg Steve Bentontól a transzmissziós holográfia néhány lehetôségét. Ezek az eddig használtaktól eltérô karakterû képiséget hordoztak magukban, és lehetôvé tették új elképzelések kidolgozását. Pár szót ezekrôl is szeretnék szólni.

Fénykalligráfiák
Tudatos visszanyúlás a hatvanas évek végén készített kalligrafikus jellegû festményekhez: az Üzenet-Jelrácsokhoz. Ezek a súroló fénnyel értelmezett plasztikus kompozíciók jelentették a kiindulást. A Fénykalligráfiákban a hologramnak nem elsôsorban a térisége érdekelt, hanem inkább a színváltások lehetôsége. A Fénykalligráfiák egyik csoportjánál ezért indultam ki egy olyan holográfiai eljárásból amelyen a sík és tér váltások, rendkívül gazdag színváltás lehetôséggel bírnak. A kalligrafikus jeleket a speciális áttetszô anyagból hajlítottam, alakítottam, úgy hogy az esztétikai értéket és a színváltó lehetôséget összehangoltam. A nézô ahogy a hologram elôtt elhalad a színtelen felületi tagoltságból úgy tûnik maga állítja elô a színváltásokat. Nem a szivárvány színeit követô váltásban, hanem jóval szabadabban, váratlan és összetett, a
képzômûvész által befolyásolt együttesben.

Említhetném még a fénykönyveket, vagy a kôtábla helyett hologram változatát.
Lehetne beszélni a tervezett Fénytorony holografikus terérôl,
de ezek mind sok idôt követelnének
Ismertetésemet hadd zárjam a R.Jakson, New Yorki holográfiai múzeum kitûnô
mûvészettörténészének a gondolatával:
„A lézertechnológia a XX. században azt a szerepet tölti be, mint a nyomdai eljárás a XV. században. Mindkettô radikálisan új kommunikációs eszközként jelentkezett, olyan eszközként, mely a kor legfejlettebb technológiáján alapul. A kor legvállalkozóbb szellemû mûvészei mindkettôt hamar átvették, mint olyan eszközt, mely a kreatív üzenetet, valamivel szélesebb körben terjesztheti, mint korábban. A modern mûvész számára semmivel sem rendkívülibb a lézertechnika felhasználása, mint a sajtógép alkalmazása volt Albrecht Dürernek”